Preventivní programy

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

Jak se nestát obětí, 8 třída ZŠ Horka Domky, ZŠ Vladislav

4. a 5. března

Žáci těchto dvou základních škol byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

ZDRAVOVĚDA

ZDRAVOVĚDA

26. a 27. února

Strážníci Městské policie Třebíč i ostatní zaměstnanci, byli proškoleni v poskytování první pomoci ředitelkou Českého červeného kříže, paní Hanou Fukalovou. Tématy školení byly zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci, přivolání první pomoci, základní vyšetření. Konkrétně si strážníci zopakovali jak postupovat při bezvědomí, dušnosti nebo zástavě dechu zraněného. Procvičili si neodkladnou resuscitaci i AED. Dále pak jsme se zabývali první pomocí při úrazech (krvácení, úrazy pohybového aparátu, úrazy hrudníku, břicha, popáleniny, poleptání, úrazy el. proudem a další.) Nezapomněli jsme ani na první pomoc při neúrazových stavech, jako jsou křeče nebo hypoglykemie. Strážníci jsou připraveni poskytnout první pomoc každému, kdo ji bude potřebovat. Přesto doufáme, že takových lidí, bude co nejméně.

NENIČ MĚ, SLOUŽÍM VŠEM! - 6. TŘÍDA ZŠ ČÁSLAVICE

NENIČ MĚ, SLOUŽÍM VŠEM! - 6. TŘÍDA ZŠ ČÁSLAVICE

Šesťáci z Čáslavic navštívili služebnu strážníků a městský kamerový dohledový systém. V rámci preventivního programu, který prohlídce předcházel, jsme se zaměřili na rizikové faktory chování a možnosti postihu takového protiprávního jednání.

NAVŠTÍVIL NÁS KLUB NADĚJE

NAVŠTÍVIL NÁS KLUB NADĚJE

Ve čtvrtek odpoledne navštívily služebnu strážníků a městský kamerový dohledový systém děti z Klubu Naděje, který provozuje odbor sociálních věcí MÚ Třebíč. Děti ve věku 6 až 12 let byly seznámeny s uniformou a vybavením strážníků. Hravou formou se dozvěděly jak správně přecházet silnici, jak se chovat naulici, na kole, naučíly se základní dopravní značky a všechny linky tísňového volání

PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE ZŠ BARTUŠKOVA - 9.TŘÍDY

PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE ZŠ BARTUŠKOVA - 9.TŘÍDY

Ve čtvrtek 20. února navštívili strážníci žáky 9. tříd ZŠ Bartuškova. Ti byli seznámeni s oprávněními, pravomocemi, podmínkami pro přijetí, činností a vybavením městské policie. Vysvětlili jsme si pojmy: bezpečnostní složky, výkon dopravní služby, pořádkové služby, prevence, represe a kontrola.

BEZPEČNĚ DOMA I VENKU - ZŠ HORKA DOMKY, DRUŽINA

BEZPEČNĚ DOMA I VENKU - ZŠ HORKA DOMKY, DRUŽINA

Děti byli seznámeni s vybavením, činností i oprávněními strážníků. Získali informace o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici, zopakovali si zásady chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi (odmítavý postoj,) telefonní čísla IZS. Dotkly jsme se i problematiky kyberšikany. Prohlédly si i služebnu strážníků a městský kamerový dohledový systém.