Vyjádření k nejčastějším dotazům občanů

  • Mohu volat městskou policii v případě jakékoliv nouze?

Ano. Obyvatelé našeho města si již zvykli volat strážníky i v případech např. ohrožení zdraví a života osob v důsledku neočekávaných zdravotních potíží nebo úrazů. Strážníci naší městské policie procházejí pravidelně školením v poskytování první pomoci pracovníky ZZS kraje Vysočina a také disponují základním zdravotním vybavením pro tuto činnost. Součástí vybavení služebních vozů je např. resuscitační ambuvak, hlídka sloužící na lince 156 má navíc k dispozici resuscitační přístroj - defibrilátor AED, který se používá při srdeční zástavě. Strážníci jsou tak připraveni poskytnout potřebnou pomoc ještě před příjezdem zdravotníků. Městská policie Třebíč je také často první složkou u vznikajících požárů. Nejeden takový oheň se podařilo strážníkům zlikvidovat za pomocí hasicích přístrojů, které jsou také součástí vybavení služebních vozidel.

Nezanedbatelnou skutečností je fakt, že tísňové volání 156 je jediným, kterým se občan dovolá přímo do Třebíče. Dozorčí městské policie tak má možnost komunikovat přímo s volajícím a zároveň s hlídkami v terénu, které provádějí zákrok. Výhodou je také dobrá místní znalost strážníků. Vzhledem ke skutečnosti, že hlídky městské policie se během výkonu služby nacházejí v ulicích města, jsou schopni zasáhnout bez prodlev. Proto bývá dojezd strážníků na místa závažných zákroků téměř okamžitý.

  • Hokejová utkání na zimním stadionu

Strážníci Městské policie Třebíč se účastní vybraných hokejových utkání, která jsou vyhodnocena jako riziková. Je nutno uvést, že zabezpečit pořádek a bezpečnost uvnitř zimního stadionu je povinností pořadatele a jeho bezpečnostní služby. Strážníci jsou na zimním stadionu přítomni a připraveni zasáhnout v případě, že o to budou požádáni nebo když je zjevné, že bezpečnostní služba přestane situaci zvládat. Zákroky a další opatření mimo stadion, např. uzavírky komunikací, provádějí strážníci na pokyn velitele zásahu Policie ČR (je-li na místě přítomna). Strážníci mají také v průběhu konání těchto vybraných zápasů povinnost zabezpečit plný průjezd vozidel IZS ke strojovně stadionu, kde se nachází nebezpečný čpavek. Z tohoto důvodu je třeba v tomto úseku dodržovat dopravní značení a zachovat volné oba jízdní pruhy až k parkovišti za zimním stadionem.

  • Parkování a jízda služebních vozidel v rozporu s obecnými předpisy

Všechna vozidla Městské policie Třebíč disponují výjimkami z dopravního značení, vydanými za účelem plnění úkolů městské policie. Zákon o provozu na pozemních komunikacích navíc dále stanoví v ust. § 27 odst. 6, že zákazy zastavení a stání, uvedené v citovaném paragrafu zmíněného zákona, neplatí pro řidiče vozidel obecní (městské) policie při výkonu její působnosti. Dodejme, že strážníci se při parkování vozidla na místě samotném nemusí vždy zdržovat (vozidlo je odstaveno v blízkosti místa řešení události např. krádeže v provozovnách, fyzického napadení apod.). Při porušování dopravního značení (zákaz stání, zákaz vjezdu atd.) nebo obecných pravidel o zákazu stání a zastavení, nemusí být na služebních vozidlech v činnosti zvláštní výstražné zařízení ("maják"), pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu.

  • Jízda služebních vozidel se zapnutým zvláštním výstražným zařízením ("majákem")

Zvláštní světelné a zvukové zařízení na služebních vozidlech používají strážníci výhradně v případech, kdy se hlídka snaží dostat na místo, kde je ohrožen život, zdraví nebo majetek, k zastavení jiného vozidla nebo k označení překážky silničního provozu a to vždy v souladu s platnými zákonnými normami.

  • Pořizování obrazových a zvukových záznamů strážníky

Strážníci jsou oprávněni pořizovat obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Strážník nemá povinnost osoby, které v průběhu zákroku nebo úkonu nahrává, na tuto skutečnost upozorňovat (viz. ust. § 24b odst. 1 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění).

  • Údajné přehlížení přestupků

Může se stát, že kolem události zakládající podezření na páchání protiprávní činnosti (např. zaparkované vozidlo v rozporu se zákonem atd.) projede služební vozidlo strážníků zdánlivě bez povšimnutí. Muže se tak stát hned z několika důvodů. Například, strážníci jsou právě na cestě k jinému případu nebo řeší události dle časové posloupnosti, tak, jak byly občanem oznámeny nebo zjištěny. Také již může být věc v řešení, nebo být předmětem opatření jiného bezpečnostního sboru.

  • Měření rychlosti vozidel

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v našem městě provádí strážníci měření rychlosti vozidel. Při zmíněných dopravních akcích se hlídky zaměřují zejména na úseky silnic se zvýšeným pohybem chodců a úseky, kde je překračování povolené rychlosti spojené s nebezpečím dopraví nehody na křižovatce. Řidiči se proto mohou setkat s kontrolami rychlosti v blízkosti škol, zdravotních zařízení, nákupních center nebo na průtazích města na které ústí další komunikace. Místa měření jsou určena Policií ČR.

Reakce občanů žijících nebo se často pohybujících v úsecích, kde dochází k měření rychlosti, jsou velice pozitivní. Dle ohlasů vítají výrazné zvýšení bezpečnosti provozu v daných lokalitách a to především pro chodce, zejména starší osoby a děti. V zastavěných částech pak i menší rizika při parkování nebo vyjíždění od nemovitostí apod. (např. ulice Táborská).

Ti, kdo tyto názory nesdílejí, jsou samozřejmě přistižení řidiči. Dokonce jsme zaznamenali i stížnost na neopodstatněné měření rychlosti ve dnech pracovního klidu. Především těmto pak sdělujeme, že rychlost se v našem městě dodržuje i o sobotách a nedělích.

  • Nasazování TPZOV (botiček) jen na některá vozidla

Upozorňujeme, že v případě, když strážník zjistí parkující vozidlo v rozporu s pravidly silničního provozu, které je označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit, není oprávněn použít na toto vozidlo technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku). Stanoví tak ust. §17a odst.4 písm. b) zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění. Dále se také může jednat o neoznačená civilní vozidla policie nebo jiné bezpečnostní složky plnící zvláštní úkol. V těchto případech strážník nesmí provést žádný úkon, vyplývá tak z ust. §8 odst.2 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění. V těchto případech se tedy ze strany strážníků nejedná o úmyslné opomíjení přestupků páchaných řidiči uvedených vozidel.

  • Parkování služebního vozidla v prostoru před čerpací stanicí na ulici Velkomeziříčská

Parkování služebních vozidel před vchodem čerpací stanice je oprávněné. Bílé přeškrtnuté kruhy namalované v tomto místě na komunikaci vyhláška č.294/2015 Sb. nezná. Z uvedeného vyplývá, že se nejedená o žádné dopravní značení, a proto ani o parkování v rozporu pravidly provozu na pozemních komunikacích.