Informace a dotazy občanů

 • Mohu volat městskou policii v případě jakékoliv nouze?

Ano. Obyvatelé našeho města si již zvykli volat strážníky i v případech např. ohrožení zdraví a života osob v důsledku neočekávaných zdravotních potíží nebo úrazů. Strážníci naší městské policie procházejí pravidelně školením v poskytování první pomoci pracovníky ZZS kraje Vysočina a také disponují základním zdravotním vybavením pro tuto činnost. Součástí vybavení služebních vozů je např. resuscitační ambuvak, hlídka sloužící na lince 156 má navíc k dispozici resuscitační přístroj - defibrilátor AED, který se používá při srdeční zástavě. Strážníci jsou tak připraveni poskytnout potřebnou pomoc ještě před příjezdem zdravotníků. Městská policie Třebíč je také často první složkou u vznikajících požárů. Nejeden takový oheň se podařilo strážníkům zlikvidovat za pomocí hasicích přístrojů, které jsou také součástí vybavení služebních vozidel.

Nezanedbatelnou skutečností je fakt, že tísňové volání 156 je jediným, kterým se občan dovolá přímo do Třebíče. Dozorčí městské policie tak má možnost komunikovat přímo s volajícím a zároveň s hlídkami v terénu, které provádějí zákrok. Výhodou je také dobrá místní znalost strážníků. Vzhledem ke skutečnosti, že hlídky městské policie se během výkonu služby nacházejí v ulicích města, jsou schopni zasáhnout bez prodlev. Proto bývá dojezd strážníků na místa závažných zákroků téměř okamžitý.

 • Parkování a jízda služebních vozidel v rozporu s obecnými předpisy

Všechna vozidla Městské policie Třebíč disponují výjimkami z dopravního značení, vydanými za účelem plnění úkolů městské policie. Zákon o provozu na pozemních komunikacích navíc dále stanoví v ust. § 27 odst. 6, že zákazy zastavení a stání, uvedené v citovaném paragrafu zmíněného zákona, neplatí pro řidiče vozidel obecní (městské) policie při výkonu její působnosti. Dodejme, že strážníci se při parkování vozidla na místě samotném nemusí vždy zdržovat (vozidlo je odstaveno v blízkosti místa řešení události např. krádeže v provozovnách, fyzického napadení apod.). Při porušování dopravního značení (zákaz stání, zákaz vjezdu atd.) nebo obecných pravidel o zákazu stání a zastavení, nemusí být na služebních vozidlech v činnosti zvláštní výstražné zařízení ("maják"), pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu.

 • Jízda služebních vozidel se zapnutým zvláštním výstražným zařízením ("majákem")

Zvláštní světelné a zvukové zařízení na služebních vozidlech používají strážníci výhradně v případech, kdy se hlídka snaží dostat na místo, kde je ohrožen život, zdraví nebo majetek, k zastavení jiného vozidla nebo k označení překážky silničního provozu a to vždy v souladu s platnými zákonnými normami.

 • Měření rychlosti vozidel

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v našem městě provádí strážníci měření rychlosti vozidel. Při zmíněných dopravních akcích se hlídky zaměřují zejména na úseky silnic se zvýšeným pohybem chodců a úseky, kde je překračování povolené rychlosti spojené s nebezpečím dopraví nehody na křižovatce. Řidiči se proto mohou setkat s kontrolami rychlosti v blízkosti škol, zdravotních zařízení, nákupních center nebo na průtazích města na které ústí další komunikace. Místa měření jsou určena Policií ČR.

Reakce občanů žijících nebo se často pohybujících v úsecích, kde dochází k měření rychlosti, jsou velice pozitivní. Dle ohlasů vítají výrazné zvýšení bezpečnosti provozu v daných lokalitách a to především pro chodce, zejména starší osoby a děti. V zastavěných částech pak i menší rizika při parkování nebo vyjíždění od nemovitostí apod. (např. ulice Táborská).

Ti, kdo tyto názory nesdílejí, jsou samozřejmě přistižení řidiči. Dokonce jsme zaznamenali i stížnost na neopodstatněné měření rychlosti ve dnech pracovního klidu. Především těmto pak sdělujeme, že rychlost se v našem městě dodržuje i o sobotách a nedělích.

 • Nasazování TPZOV (botiček)

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla, které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen. Upozorňujeme, že v případě, když strážník zjistí parkující vozidlo v rozporu s pravidly silničního provozu, které je označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit, není oprávněn použít na toto vozidlo technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku). Stanoví tak ust. §17a odst.4 písm. b) zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění. Dále se také může jednat o neoznačená civilní vozidla policie nebo jiné bezpečnostní složky plnící zvláštní úkol. V těchto případech strážník nesmí provést žádný úkon, vyplývá tak z ust. §8 odst.2 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění. V těchto případech se tedy ze strany strážníků nejedná o úmyslné opomíjení přestupků páchaných řidiči uvedených vozidel.

 • Může MP pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic při zákroku nebo zásahu?

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. (viz. ust. § 24b odst. 1 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění).

 • Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: „Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele." V § 2 písm.e) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích: „Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace." Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.

 • Údajné přehlížení přestupků

Může se stát, že kolem události zakládající podezření na páchání protiprávní činnosti (např. zaparkované vozidlo v rozporu se zákonem atd.) projede služební vozidlo strážníků zdánlivě bez povšimnutí. Muže se tak stát hned z několika důvodů. Například, strážníci jsou právě na cestě k jinému případu nebo řeší události dle časové posloupnosti, tak, jak byly občanem oznámeny nebo zjištěny. Také již může být věc v řešení, nebo být předmětem opatření jiného bezpečnostního sboru.

 • Asistenti prevence kriminality
V ulicích našeho města mohou občané potat "asistenty prevence kriminality". Asistenti jsou zřetelně označeni na svém oděvu. Občané se na ně mohou obracet s žádostmi o informace nebo o pomoc. Asistenti jsou potřebně vyškoleni a disponují okamžitým spojením na strážníky Městské policie Třebíč, kteří mohou v nutných případech zasáhnout.
 • Pohyb psů na veřejných prostranstvích
Pohyb psů na veřejných prostranstvích v našem městě je omezen a to z důvodu bezpečnosti osob a jiných zvířat, která se na veřejných prostranstvích pohybují. Přijetí tohoto opatření si bohužel vyžádali bezohlední majitelé psů, kteří své čtyřnohé miláčky nechávali volně pobíhat po ulicích nebo je v potřebném rozsahu nezvádali. Strážníci tak často řešili případy pokusání člověka nebo jiných psů. Není nutné připomínat, že se obětí pokousání často stávaly i děti. Další kapitolou je znečišťování veřejných prostranství psími extrementy. Z těhto důvodů byla přijata vyhláška města č.3/2005 o regulaci a zajištění veřejného pořádku při pohybu zvířat na veřejných prostranstvích.
Vyhláška ukládá držitelům psů zejména tyto povinnosti: 
 1. zajistit, aby se zvířata nepohybovala bez dozoru na veřejných prostranstvích
 2. vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku s mordou krytou náhubkem (košíkem)
 3. volné pobíhání psů na veřejném prostranství bez vodítka a bez náhubku (košíku) je povoleno jen na místech k tomu vymezených  („psí výběhy“ jsou uvedeny na www.trebic.cz). I v takovéto situaci však držitel za psa plně odpovídá
 4. je zakázán vstup psů na veřejně přístupná hřiště, pískoviště a dále na místa označená značkou  ("zákaz vstupu psů")
 5. znečistí-li zvíře veřejné prostranství, je jeho držitel povinen tuto nečistotu neprodleně odstranit (psí extrementy)
 6. je povinen zajistit, aby pes byl vždy při pohybu na veřejném prostranství viditelně označen známkou přidělenou MěÚ Třebíč
 •  Požívání alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích
K zajištění ochrany veřejného pořádku v našem městě je na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách zakázano požívání alkoholickcýh nápojů. Tento zákaz platí také na všech autobusových zastávkách na území města. Tato činnost je omezena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2009 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Mapy vymezených lokalit naleznete ZDE
Pro zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochranu zdraví osob, je zakázáno kouření na všech veřejně přístupných dětských hřištích na území města (obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o  zákazu kouření na dětských hřištích)
 • Omezení hluku ve městě
Dle obecně závazné vyhlášky města č.6/2017 je stanoveno, že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
 •   Podomní a pochůzkový prodej
Ve smyslu nařízení města č.1/2013 (Tržní řád na území města Třebíče) je na celém území města Třebíče zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídky služeb. Jedná se tedy např. o nabídky telefonních společností, pojišťoven, prodej zboží různých nadací apod.
 • Používání zábavné pyrotechniky
Dne 1. prosince 2016 nabyla v Třebíči platnosti obecně závazná vyhláška č. 4/2016, která stanovuje, že používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích je činností, která narušuje veřejný pořádek ve městě. Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v lokalitách vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky. Zákaz neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna. Vymezené lokality naleznete ZDE 
 • Značení sloupů veřejného osvětlení pomůže v nouzi
Město Třebíč bylo jedním z prvních měst na Vysočině, které přistoupilo k označování sloupů veřejného osvětlení žlutými samolepkami se zkratkou ulice a pořadovým číslem. A k čemu toto označení slouží? V případě nouze, např. při dopravní nehodě, nebo jiné události vyžadující zásah některé ze složek IZS, stačí do telefonu nahlásit označení nejbližšího sloupu veřejného osvětlení bez nutnosti zjišťování názvu ulice nebo dlouhého vysvětlování přesné polohy události. Připomínáme, že tísňovým voláním na tel. číslo 156 se v Třebíči dovoláte na služebnu městské policie přímo v našem městě. Všechna ostatní tísňová volání jsou spojována na středisko Jihlava. 
 • Pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči
Při pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči je pořadatel takové akce povinen splnit jisté povinnosti, které vyplývají z platných právních norem. Informace o tom, které náležitosti je v takovém případě nutné vyřídit se dozvíte na městském úřadě. 
 • Hokejová utkání na zimním stadionu v Třebíči

Strážníci Městské policie Třebíč se účastní vybraných hokejových utkání, která jsou vyhodnocena jako riziková. Je nutno uvést, že zabezpečit pořádek a bezpečnost uvnitř zimního stadionu je povinností pořadatele a jeho bezpečnostní služby. Strážníci jsou na zimním stadionu přítomni a připraveni zasáhnout v případě, že o to budou požádáni nebo když je zjevné, že bezpečnostní služba přestane situaci zvládat. Zákroky a další opatření mimo stadion, např. uzavírky komunikací, provádějí strážníci na pokyn velitele zásahu Policie ČR (je-li na místě přítomna). Strážníci mají také v průběhu konání těchto vybraných zápasů povinnost zabezpečit plný průjezd vozidel IZS ke strojovně stadionu, kde se nachází nebezpečný čpavek. Z tohoto důvodu je třeba v tomto úseku dodržovat dopravní značení a zachovat volné oba jízdní pruhy až k parkovišti za zimním stadionem.