Jak se nestát obětí, ZŠ Týnská Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ Týnská Třebíč

4. května

Žáky osmých ročníků ze ZŠ Benešova navštívili preventisti městské policie. Žáci byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.

Právní vědomí ZŠ T.G.M Třebíč

Právní vědomí ZŠ T.G.M Třebíč

3. května

Preventistka Městské policie Třebíč navštívila žáky 9. tříd na ZŠ T. G. M. Během přednášky se žáči dozvěděli definici  slova prevence, represe, přestupku a trestného činu, dále jim bylo sděleno co jim, jako mladistvým, za jejich případné prohřešky, hrozí. 

Klub Studánka z.s

Klub Studánka z.s

2. května

V Klubu Studánka proběhl preventivní program, děti byli seznámeni s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když dělti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole. V závěru besedy si děti prohlédly služební vozidlo.

Bezpečně do školy, ZŠ Týnská

Bezpečně do školy, ZŠ Týnská

26. dubna

Žáky prvních tříd navštívila preventiska Městské policie Třebič. Žáčci, během besedy Bezpečně do školy, byli seznámeni s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděli jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

24. dubna

Při dalším společném setkání žáků ze čtvrtých ročníků a preventistky jsme navázali na předchozí besedu a to dopravní výchovu. Vzhledem k tomu, že žáci mají před sebou návštěvu dopravního hřiště, kde je čeká test dopravních znalostí, tak jsme si zopakovali dopravní předpisy a značky.

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

14. dubna

Žáky osmých ročníků ze ZŠ Bartuškova navštívili asistenti prevence kriminality. Žáci byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.

Zobrazit další