Koncepční dokumenty

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY na léta 2023-2027 TŘEBÍČ

RÁMCOVÝ PLÁN KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY NA ROK 2023

1. čtvrtletí – termín komise: ÚNOR

  • seznámení se Závěrečnou zprávou o činnosti komise v roce 2022
  • schválení Rámcového plánu činnosti na rok 2023
  • představení Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky 2023- 2027
  • prezentace bezpečnostní analýzy za r. 2022 v porovnání s r. 2021 -  PČR, MP, MKDS
  • informace z Kraje Vysočina (dotační podpora z Fondu Vysočiny, MVČR, krajská bezpečnostní analýza)
  • Grantový systém města Třebíč - GP PK a DP 2023
  • informace z Týmu pro mládež SVI
  • prezentace a spolupráce preventivních aktivit, které se budou konat v rámci Evropského týdne mobility

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY V ROCE 2022

Zpráva o činnosti komise navazuje a vychází z: 

  • Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky 2017-2021, prodloužené do roku 2022
  • Rámcového plánu činnosti komise na rok 2022

Činnost Komise prevence kriminality a drogové problematiky (dále jen „komise PK a DP“) v oblasti prevence kriminality se řídí metodikou odboru prevence kriminality (OPK) MV ČR, Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPK) meziresortního iniciačního, koordinačního a metodického orgánu, zřízeného MV ČR, Strategií prevence kriminality na léta 2016-2020 vydanou MVČR a prodlouženou do schválení strategie nové, Koncepcí prevence Kraje Vysočina na léta 2017-2020, prodlouženou do roku 2022. V oblasti drogové problematiky metodikou Úřadu vlády pro koordinaci protidrogové problematiky a prostřednictvím krajského koordinátora. Dále plně vychází z Koncepce prevence kriminality a Koncepce drogové problematiky města Třebíče na léta 2017-2021, která byla prodloužena do roku 2022.