RÁMCOVÝ PLÁN KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY NA ROK 2023

1. čtvrtletí – termín komise: ÚNOR

 • seznámení se Závěrečnou zprávou o činnosti komise v roce 2022
 • schválení Rámcového plánu činnosti na rok 2023
 • představení Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky 2023- 2027
 • prezentace bezpečnostní analýzy za r. 2022 v porovnání s r. 2021 -  PČR, MP, MKDS
 • informace z Kraje Vysočina (dotační podpora z Fondu Vysočiny, MVČR, krajská bezpečnostní analýza)
 • Grantový systém města Třebíč - GP PK a DP 2023
 • informace z Týmu pro mládež SVI
 • prezentace a spolupráce preventivních aktivit, které se budou konat v rámci Evropského týdne mobility

2. čtvrtletí – termín komise: KVĚTEN

 • prezentace bezpečnostní analýzy za 1. čtvrtletí
 • informace o činnosti manažera prevence kriminality Kraje Vysočina
 • informace o činnosti asistentů prevence kriminality
 • informace o možnosti získání finančních prostředků z Fondu Vysočiny
 • exkurze do věznice v Rapoticích (zatím v jednání)


3. čtvrtletí – termín komise: ZÁŘÍ

 • prezentace bezpečnostní analýzy za 2. a 3. čtvrtletí
 • informace o činnosti koordinátora protidrogové problematiky Kraje Vysočina a organizací zaměřených na drogovou problematiku
 • revize manuálu Grantového programu PK a DP na rok 2024 a podání výzvy k navýšení alokace Radě města Třebíč
 • představení projektů podpořených z Grantového systému města Třebíč, GP PK a DP v roce 2023

 

4. čtvrtletí – termín komise: PROSINEC

 • zhodnocení činnosti komise PK a DP v roce 2023
 • preventivní programy ve školách, bezpečností složky NNO
 • prezentace zpráv o kontrolách projektů podpořených z Grantového systému města Třebíč, GP PK a DP v roce 2023


Průběžně:

 • medializace aktivit
 • prezentace preventivních aktivit na jednání komise
 • informace o problémech dle pracovního zařazení členů komise
 • spolupráce institucí v oblasti PK a DP (sdílení příkladů dobré praxe)

 

V Třebíči dne 17. ledna 2023

Marcela Havlíčková

tajemnice KPK a DP