ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY V ROCE 2022

Zpráva o činnosti komise navazuje a vychází z: 

 • Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky 2017-2021, prodloužené do roku 2022
 • Rámcového plánu činnosti komise na rok 2022

Činnost Komise prevence kriminality a drogové problematiky (dále jen „komise PK a DP“) v oblasti prevence kriminality se řídí metodikou odboru prevence kriminality (OPK) MV ČR, Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPK) meziresortního iniciačního, koordinačního a metodického orgánu, zřízeného MV ČR, Strategií prevence kriminality na léta 2016-2020 vydanou MVČR a prodlouženou do schválení strategie nové, Koncepcí prevence Kraje Vysočina na léta 2017-2020, prodlouženou do roku 2022. V oblasti drogové problematiky metodikou Úřadu vlády pro koordinaci protidrogové problematiky a prostřednictvím krajského koordinátora. Dále plně vychází z Koncepce prevence kriminality a Koncepce drogové problematiky města Třebíče na léta 2017-2021, která byla prodloužena do roku 2022.

Práci komise PK a DP je možno rozčlenit do následujících oblastí: 

 • analytická činnost
 • oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky
 • oblast přípravy a realizace konkrétních projektů včetně jejich vyhodnocení
 • informování občanů a medializace prevence kriminality 

Analytická činnost 

Analytická činnost komise se v roce 2022 soustředila na analýzu trestné činnosti a přestupků na území města. Na té se podílí především Policie ČR a Městská policie Třebíč (analytik a pracovníci městského kamerového dohledového systému). 

Členové komise, odborní garanti za jednotlivé oblasti působení, si předávají aktuální informace. Tyto údaje slouží nejen k co nejpodrobnějšímu přehledu o stavu dané problematiky, ale mají především význam pro co nejúčinnější a co nejefektivnější nasměrování jednotlivých opatření a dílčích projektů, s jejichž pomocí se snaží komise preventivní práci vykonávat. Bez těchto údajů by komise nebyla schopna pracovat ani vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci projektů. 

Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky 

Členové komise PK a DP, zástupci jednotlivých institucí spolupracují nejen mezi sebou, ale vytvářejí podmínky a prostředí pro spolupráci institucí, které v komisi zastupují. Tento úkol jako celek komise plní. Členové komise se snaží rozvíjet spolupráci i s dalšími institucemi a subjekty, které své zastoupení v komisi nemají, přesto na poli prevence kriminality a drogové problematiky pracují. 

Jako nástroj k plnění úkolů komise slouží Grantový systém města Třebíče, GP Prevence kriminality a drogové problematiky. Důležitá je spolupráce zainteresovaných složek (MP, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třebíč, Probační a mediační služba Třebíč, Policie ČR, atd.).  Jako přínosnou lze označit spolupráci komise PK a DP se Zdravým městem Třebíč, Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC kraje Vysočina, pracoviště Třebíč a dalšími neziskovými organizacemi (např. STŘED, z. ú., Oblastní charita Třebíč, K-centrum NOE atd.). 

Informování občanů a medializace prevence kriminality 

Všechny aktivity, projekty, programy a další se komise PK a DP snaží medializovat prostřednictvím regionálních médií. 


Plnění Rámcového plánu činnosti komise: 

 • Vyhodnocení a tvorba koncepčních materiálů

V roce 2022 došlo k vytvoření a schválení nové Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky na léta 2023 – 2027, která plně navazuje na Koncepci PK i Koncepci DP města Třebíče na léta 2017-2021, prodlouženou do roku 2022. Tento strategický dokument je potřebný nejen pro rozvoj preventivní politiky ve městě, ale i pro případné získávání finančních prostředků z Fondu kraje Vysočina, případně z dotačních titulů Ministerstva vnitra ČR. 

 •  Prezentace bezpečnostní analýzy v roce 2022 (PČR, MP, MKDS)

Probíhala na jednáních komise pravidelně v rámci jednotlivých setkání, podrobné statistické údaje jsou k dispozici u manažerky prevence kriminality.

 •  Přenos informací z Týmu pro mládež SVI

Byl realizován plynule v rámci jednotlivých setkání komise prostřednictvím tajemníka Týmu pro mládež Mgr. Zdeňka Smoly.

 •  Přenos informací z Kraje Vysočina

Byl realizován plynule v rámci jednotlivých setkání komise prostřednictvím předsedkyně komise Mgr. Martiny Bártové a tajemnice komise Bc. Lucie Šerkové.

 • Prezentace NNO a dalších organizací, seznámení s činností asistentů prevence kriminality

Tento bod byl ovlivněn doznívající pandemickou situací. S činností asistentů prevence kriminality byli členové plynule seznamováni v rámci jednotlivých setkání komise. Práce asistentů prevence kriminality plně naplnila očekávání jak ze strany veřejnosti, tak ze strany vedení města i odborníků. Jejich terénní práce má nezastupitelnou roli při řešení protiprávního jednání sociálně znevýhodněných obyvatel.

 •  Spolupráce institucí v oblasti PK a DP

Na jednání komise PK a DP byli pravidelně předávány aktuální informace o činnostech a projektech všech výše uvedených subjektů. Docházelo tak k propojování sítě preventivních aktivit směrem ke klientům. Cílem této spolupráce je společné hledání řešení aktuálně vzniklých potřeb v oblasti prevence.

 • Realizace preventivních programů bezpečnostních složek (MP, PČR) a neziskových organizací (STŘED, Oblastní charita Třebíč nízkoprahový klub Barák, Primární prevence, K-centrum NOE), spolupráce s metodiky prevence ve školách a PPP

Realizace preventivních programů bezpečnostních složek i neziskových organizací probíhala úspěšně. Mnohdy nemohli realizátoři naplnit požadavky objednatelů a to především s ohledem na personální a časovou náročnost konkrétních programů primární prevence.  

 •  Realizace grantového programu PK a DP 2022

V roce 2022  podpořila Rada města Třebíče 6 nejkvalitnějších projektů finanční částkou 179.800 Kč. U všech podpořených  projektů byl proveden monitoring dle platných kritérií.

 •  Medializace

Prostřednictvím Třebíčského zpravodaje, webových stránek města Třebíče, webových stránek městské policie a dalších dostupných médií, jsou prezentovány aktuální problémy, návrhy opatření na jejich řešení i preventivní aktivity.

Zpracovala:    

Bc.Lucie Šerková                                                                                                                     
ředitelka MP Třebíč                                                                                                                              V Třebíči 3. ledna 2023