Strážník

  • Kdo je strážník

Strážníkem je občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a je držitelem platného osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Rozsah bezúhonosti, spolehlivosti, zdravotní a odborné způsobilosti strážníka stanoví zákon č.553/1991 Sb., v pozd. znění, a vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb.

  • Odborné předpoklady

Odbornými předpoklady strážníka jsou dle vyhlášky MVČR č.418/2008 Sb. znalosti ústavního pořádku České republiky, právní úpravy uvedené v příloze této vyhlášky a základů kriminalistiky v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie a schopnost praktického uplatňování těchto znalostí. Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy obecní policie, obecního a krajského zřízení, shromažďování, Policie České republiky, trestního práva, živnostenského podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, správního řízení, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ohrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

  • Výcvik

Výcvik strážníka zahrnuje zvládnutí použití donucovacích prostředků a služební zbraně, taktiky zákroků při plnění úkolů a využívaní oprávnění, taktiky úkonů v provozu na pozemních komunikacích a další. Rozsah výcviku stanoví ministerstvo vnitra ČR vyhláškou č.418/2008 Sb.

Způsobilost strážníka k výkonu služby ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra České republiky formou zkoušky.

  • Označení strážníka a prokazování příslušnosti

Strážník v pracovní době svoji příslušnost k městské policii prokazuje stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. V případě zákroku mimo pracovní dobu se strážník prokazuje ústním prohlášením "městská policie". Jakmile to okolnosti dovolí, prokazuje se služebním průkazem městské policie.

 

  • Další výcvik a příprava strážníků Městské policie Třebíč

Snahou strážníků Městské policie Třebíč je stálé sebevzdělávání a získávání potřebných informací a dovedností k profesionálnímu výkonu své práce. Proto strážníci MP Třebíč, kromě skládání periodických zkoušek před komisí Ministerstva vnitra ČR, dále pravidelně absolvují školení aktuálních právních norem, školení v poskytování první pomoci, střelecký výcvyk, výcvik v taktice a používání donucovacích prostředků, výcvik v řízení motorových vozidel v krizových situacích, testy fyzické zdatnosti a další. Při výběrovém řízení na místo strážníka Městské policie Třebíč musí uchazeč absolvovat mimo jiné i komplexní psychologické vyšetření.