Oběť? Já ne!

Oběť? Já ne!

Městská policie Třebíč realizuje v roce 2023 za podpory Kraje Vysočina již 5. ročník projektu „Oběť? Já ne!“ Jedná se o cyklus přednášek z oblasti prevence kriminality, který je určen pro zaměstnance třebíčského městského úřadu pracující na rizikových pracovištích. Ti se mohou na pracovišti nebo v terénu leckdy dostat do vyhrocené konfliktní situace, která může být doprovázena slovními útoky, vyhrožováním, omezováním osobní svobody či dokonce fyzickým útokem. Musí být připraveni na možnost, že osoba jedná pod vlivem návykové látky, ať už alkoholu či drog. Mohou se také stát oběťmi podvodu v kyberprostoru, což je narůstající problém v celé společnosti.

Cílem projektu je naučit zaměstnance vyhodnotit nebezpečné situace a umět na ně reagovat, popřípadě včas rozpoznat podvodné jednání. Pokud již dojde k materiální, fyzické nebo psychické újmě, je v rámci tohoto projektu snaha zvýšit informovanost o možné pomoci obětem protiprávního jednání.

Teoretická část kurzu se skládá z přednášek odborníků týkající se zásad bezpečného chování, podvodného jednání v kyberprostoru, pomoci obětem trestných činů a problematiky závislostí. Přednášky probíhají v zasedací místnosti městské policie a podílí se na nich lektoři Městské policie Třebíč, Probační a mediační služby ČR a neziskových organizací, které mají zkušenosti i s osobami s trestní minulostí. 

Praktickou část tvoří nácvik, jak správně reagovat ve vyhrocených situacích, jak na pracovišti, tak na ulici. Pod vedením zkušeného instruktora sebeobrany se zaměstnanci učí základní postoje a techniky sebeobrany, ale i správné používání obranných prostředků proti útočníkovi, které zvyšuje procento účinné obrany při napadení. K nácviku jsou využívány prostory tělocvičny městské policie.

Kurzu se účastní 15 zájemců, kteří získávají odpovědi na otázky, které je zajímají, a také praktické rady jak eliminovat nebezpečí, popřípadě jaké nejvhodnější řešení použít v konfliktní situaci. Pro zaměstnance je kurz velkým přínosem, proto v nich Městská policie Třebíč plánuje pokračovat i nadále.

Propagační video Kraje Vysočina