Přijďte vyvenčit pejska

Časy pro zapůjčení a venčení psů
pondělí - pátek 9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
sobota - neděle, svátky: 10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.

 

Všeobecné podmínky

 • 1) K venčení jsou používáni pouze zdraví psi s platným očkováním a vždy až po uplynutí karanténního období.
 • 2) O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník útulku.
 • 3) Pes smí být předán k venčení pouze osobám starším 18 let, po prokázání totožnosti.
 • 4) Při převzetí psa je pes určený k venčení vybaven vodítkem a náhubkem, 2 ks sáčky na uklizení exkrementů. Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá zodpovědnost, pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen do útulku včetně vodítka a náhubku.
 • 5) Při předání psa předávající zaměstnanec útulku vždy upozorní zájemce na povahu a chování psa a vždy jej poučí o základních pravidlech venčení.
 • 6) Doba trvání venčení psa je určena na 1 hodinu, pokud není s pracovníkem útulku smluvena doba delší.
 • 7) Venčení psů je povoleno pouze v okolí útulku. Nepovoluje se venčit psy v obytných lokalitách, vodit je do domů a jiných objektů a převážet je dopravními prostředky.
 • 8) Osoba, které byl pes předán k venčení, po celou dobu, kdy je jí zvíře svěřeno, za ně plně odpovídá a odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou útulku, osobě, které byl pes předán i případné třetí osobě.
 • 9) Při porušení těchto pravidel ztrácí zájemce možnost podílet se na venčení psů.

Pravidla venčení

 • sledujte reakce psa, počítejte i s těmi nejnepředvídatelnějšími
 • při hlazení se vyvarujte prudkých pohybů
 • vyhýbejte se jiným psům, aby nedošlo ke konfliktu mezi zvířaty nebo přenosu případné nákazy
 • v případě konfliktu s jinými psy nedávejte mezi ně ruce
 • psy nevoďte do města, zvolte přírodu, sledujte terén, ve kterém se pohybujete ( pozor na sklo, dráty.....)
 • snažte se skamarádit se svěřeným psem
 • psa na procházce nekrmte bez vědomí zaměstnance útulku, nenechávejte ho jíst odpadky, zbytky jídel.....
 • psa NIKDY nepouštějte z vodítka, vodítko držte pevně v ruce, nesundávejte náhubek
 • chodíte-li na procházku společně s kamarádem, počítejte s tím, že vám budou dáni pouze takoví psi, kteří jsou na sebe zvyklí
 • nesahejte na psa proti jeho vůli, může se vysmeknout
 • sledujte svěřeného psa- jakékoliv změny zdravotního stavu (průjem, zvracení...) hlaste zaměstnanci útulku
 • psy nikdy netrénujte, necvičte
 • dodržujte pokyny zaměstnance útulku

Ve smyslu příslušných právních předpisů máte za psa na procházce zodpovědnost vy, nepůjčujte ho jiným!