Úkoly a činnost městské policie

Úkoly a činnost městské policie

Naše činnost

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii. A další...

Výkon služby se provádí 24 hodin denně. Strážníci jsou rozděleni celkem do pěti směn, z nichž každá má svého vedoucího směny. Čtyři směny slouží ve dvanáctihodinových cyklech, provozní směna slouží pouze v pracovní dny v denní dobu. Město je rozděleno do pěti základních obvodů (včetně centra) a každý z těchto obvodů je přidělen jedné směně. Každý strážník ve směně má dále odpovědnost za konkrétní ulice, kde vykonává zvýšený dohled a činí opatření k nápravě při zjištění porušení veřejného pořádku.

Obvody města a přidružené obce

 • směna č. 1 - Horka - Domky
 • směna č. 2 – Borovina
 • směna č. 3 - Hájek, Nové Dvory, Nové Město
 • směna č. 4 - Podklášteří, Nehradov, Týn
 • provozní směna - centrum města
 • Třebíč - Budíkovice
 • Třebíč - Pocoucov
 • Třebíč - Ptáčov
 • Třebíč - Račerovice
 • Třebíč - Řípov
 • Třebíč - Slavice
 • Třebíč - Sokolí