• Pohyb psů na veřejných prostranstvích
Pohyb psů na veřejných prostranstvích v našem městě je omezen a to z důvodu bezpečnosti osob a jiných zvířat, která se na veřejných prostranstvích pohybují. Přijetí tohoto opatření si bohužel vyžádali bezohlední majitelé psů, kteří své čtyřnohé miláčky nechávali volně pobíhat po ulicích nebo je v potřebném rozsahu nezvádali. Strážníci tak často řešili případy pokusání člověka nebo jiných psů. Není nutné připomínat, že se obětí pokousání často stávaly i děti. Další kapitolou je znečišťování veřejných prostranství psími extrementy. Z těhto důvodů byla přijata vyhláška města č.3/2005 o regulaci a zajištění veřejného pořádku při pohybu zvířat na veřejných prostranstvích.
Vyhláška ukládá držitelům psů zejména tyto povinnosti: 
- zajistit, aby se zvířata nepohybovala bez dozoru na veřejných prostranstvích
- vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku s mordou krytou náhubkem (košíkem)
- volné pobíhání psů na veřejném prostranství bez vodítka a bez náhubku (košíku) je povoleno jen na místech k tomu vymezených  („psí výběhy“ jsou uvedeny na www.trebic.cz). I v takovéto situaci však držitel za psa plně odpovídá
- je zakázán vstup psů na veřejně přístupná hřiště, pískoviště a dále na místa označená značkou  ("zákaz vstupu psů")
- znečistí-li zvíře veřejné prostranství, je jeho držitel povinen tuto nečistotu neprodleně odstranit (psí extrementy)
- je povinen zajistit, aby pes byl vždy při pohybu na veřejném prostranství viditelně označen známkou přidělenou MěÚ Třebíč
  •  Požívání alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích
 K zajištění ochrany veřejného pořádku v našem městě je na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách zakázano požívání alkoholickcýh nápojů. Tento zákaz platí také na všech autobusových zastávkách na území města. Tato činnost je omezena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2009 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Mapy vymezených lokalit naleznete ZDE
Pro zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochranu zdraví osob, je zakázáno kouření na všech veřejně přístupných dětských hřištích na území města (obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o  zákazu kouření na dětských hřištích).
  • Omezení hluku ve městě
Dle obecně závazné vyhlášky města č.6/2017 je stanoveno, že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
  •   Podomní a pochůzkový prodej
Ve smyslu nařízení města č.1/2013 (Tržní řád na území města Třebíče) je na celém území města Třebíče zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídky služeb. Jedná se tedy např. o nabídky telefonních společností, pojišťoven, prodej zboží různých nadací apod.
  • Používání zábavné pyrotechniky
Dne 1. prosince 2016 nabyla v Třebíči platnosti obecně závazná vyhláška č. 4/2016, která stanovuje, že používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích je činností, která narušuje veřejný pořádek ve městě. Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v lokalitách vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky. Zákaz neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna. Vymezené lokality naleznete ZDE
  • Ohňostroje
Připomínáme, že odpalování pyrotechnických výrobků celkové hmotnosti dosahující 10 kg výbušné látky současně nebo v krátkém časovém úseku podléhá ohlašovací povinnosti. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na následující ODKAZ
  • Značení sloupů veřejného osvětlení pomůže v nouzi
Město Třebíč bylo jedním z prvních měst na Vysočině, které přistoupilo k označování sloupů veřejného osvětlení žlutými samolepkami se zkratkou ulice a pořadovým číslem. A k čemu toto označení slouží? V případě nouze, např. při dopravní nehodě, nebo jiné události vyžadující zásah některé ze složek IZS, stačí do telefonu nahlásit označení nejbližšího sloupu veřejného osvětlení bez nutnosti zjišťování názvu ulice nebo dlouhého vysvětlování přesné polohy události.
Připomínáme, že tísňovým voláním na tel. číslo 156 se v Třebíči dovoláte na služebnu městské policie přímo v našem městě. Všechna ostatní tísňová volání jsou spojována na středisko Jihlava.
  • Asistenti prevence kriminality
V ulicích našeho města mohou občané potat "asistenty prevence kriminality". Asistenti jsou zřetelně označeni na svém oděvu. Občané se na ně mohou obracet s žádostmi o informace nebo o pomoc. Asistenti jsou potřebně vyškoleni a disponují okamžitým spojením na strážníky Městské policie Třebíč, kteří mohou v nutných případech zasáhnout.
  • Pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči
Při pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči je pořadatel takové akce povinen splnit jisté povinnosti, které vyplývají z platných právních norem. Informace o tom, které náležitosti je v takovém případě nutné vyřídit, najdete kliknutím na následující odkaz: